کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

سامانه پیامکی هاسترنت

یکبار پرداخت، دریافت پنل، استفاده برای همیشه!

پایه

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات پایه


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


اقتصادی

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات اصلی


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


شرکتی

پنل پیامکی دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


قابل ارتقا به پلن های بالاتر در هر زمان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


پنل نمایندگی سطح 1

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


پنل نمایندگی سطح 2

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی و پنل نمایندگی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.


پنل نمایندگی سطح 3

پنل نمایندگی پیامک دائمی بدون محدودیت زمانی با امکانات کامل 100%


ایجاد بی نهایت پنل پیامکی و پنل نمایندگی برای مشتریانتان


خطوط اختصاصی رایگان

به تمام کاربران پنل اس ام اس
بصورت رایگان خط اختصاصی انتخابی از اپراتور ۵۰۰۰ با قابلیت دریافت پیامک داده
میشود. خطوط رایگان ۱۴ رقمی میباشند.